سایبان برقی باکس در جاده چالوس

سایبان برقی باکس در جاده چالوس
سایبان برقی باکس
سازه سایبان برقی باکس نصب شده در کیلومتر ۱۰ جاده چالوس